Quick search
Advanced search in
Research outcomes
Field to searchTerm
Add rule
The following results are related to Agricultural and Food Sciences. Are you interested to view more results? Visit OpenAIRE - Explore.
Download Results
71 research outcomes, page 1 of 8
 • publication . Report . 2021
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Bardalen, Arne; Aune-Lundberg, Linda; Ulfeng, Hege;
  Publisher: NIBIO

  Denne rapporten er utarbeidet som kunnskapsgrunnlag for Regjeringens revisjon av norsk jordvernstrategi og et eventuelt forsterket jordvernmål. Rapporten omtaler sammenhenger mellom jordvern og bærekraft. Vi beskriver utfordringer for verdens matproduksjon, arealgrunnla...

 • publication . Report . 2021
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Nygaard, Per Holm; Olsen, Siri Lie;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Norsk institutt for naturforskning (NINA)

  Nygaard, P.H. & Olsen, S.L. 2021. Økologisk og skogbruksmessig betydning av utenlandske bartreslag i Norge. Oppdatert kunnskap etter 2018. NINA Rapport 2003. Norsk institutt for naturforskning. Fremmede organismer en av de største truslene mot naturmangfoldet på global ...

  Add to ORCID
 • publication . Report . 2020
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Bele, Bolette; Rytkönen, Paulina; Tunón, Håkan;
  Publisher: NIBIO

  Denne undersøkelsen er gjennomført innenfor rammen for Interreg-prosjektet «Biologisk kulturarvsom bærekraftig verdiskaper». Prosjektet har fokusert på det potensialet som småskala produsenterhar i å synliggjøre de natur- og kulturverdiene som er koblet denne typen matp...

 • publication . Article . 2020
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  SveinOlav Krøgli; Misganu Debella-Gilo; Wenche Dramstad;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Idunn

  The development of a new bioeconomy implies an increased need for renewable biological resources. This means that more of the existing biomass will be har vested and a larger land area is likely to be utilized. While it is widely acknowl edged that this increased harves...

  Add to ORCID
 • publication . Report . 2020
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Kværnø, Sigrun; Turtumøygard, Stein; Krzeminska, Dominika;
  Publisher: NIBIO

  På oppdrag fra vannområdet Bunnefjorden med Årungen- og Gjersjøvassdraget (PURA) er den empiriske modellen Agricat 2 brukt til å beregne potensialet for erosjon og fosforavrenning fra jordbruksarealer i 16 tiltaksområder, ved faktisk drift i 2019. Arealfordelingen av fa...

 • publication . Report . 2020
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Pedersen, Christian;
  Publisher: NIBIO

  Rapporten tar for seg endringer i utbredelse av og bestandsstørrelse til syv fuglearter som hekker i det norske jordbrukslandskapet. Endringen for fem av artene er negativ både når det gjelder bestandsutvikling og utbredelse. Dette gjelder buskskvett, gulspurv, sanglerk...

 • publication . Report . 2020
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Søgaard, Gunnhild; Alfredsen, Gry; Antón-Fernández, Clara; Astrup, Rasmus Andreas; Blom, Hans H.; Clarke, Nicholas; Eriksen, Rune; Granhus, Aksel; Hanssen, Kjersti Holt; Hietala, Ari Mikko; ...
  Publisher: NIBIO

  Skogen i Norge har et årlig netto opptak i underkant av 30 mill. tonn CO2. Størrelsen på opptaket påvirkes av forvaltningen av skogarealene, både gjennom endringer i totalarealet (avskoging og påskoging), og forvaltningen av de eksisterende skogarealene. I denne rapport...

 • publication . Report . 2020
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Nygård, Torgeir;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Norsk Institutt for Naturforskning (NINA)

  Nygård, T. 2020. Undersøkelse av eventuell forekomst av hønsehauk i skog ved Brønnøy kalk AS. NINA Rapport 1866 Norsk institutt for naturforskning. En skog som ligger helt inntil kalkbruddet til Brønnøy Kalk AS i Brønnøy kommune ble i juli 2020 undersøkt for eventuell f...

  Add to ORCID
 • publication . Master thesis . 2020
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Okkenhaug, Trude Rønning;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Norwegian University of Life Sciences, Ås

  God informasjon om skogens ressurser, tilstand og utvikling er en forutsetning for å ta overveide beslutninger i forvaltning av skog. Bestandsalder er et viktig parameter for å finne optimale tidspunkt for tiltak i skogen. Likevel er alder en variabel det knyttes stor u...

  Add to ORCID
 • publication . Report . 2019
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Rivedal, Synnøve; Prestvik, Anne; Aune, Anders; Hansen, Sissel; Morken, John;
  Publisher: NIBIO

  Rapporten estimerer potensialet for ammoniakkreduksjon av tiltak knytt til husdyrgjødsel og mineralgjødsel, og dei samfunns- og privatøkonomiske kostnadane ved innføring av tiltaka. Reduksjon av lystgass- og metanutslepp som følgje av ammoniakkreduserande tiltak er også...

71 research outcomes, page 1 of 8